Odotan konkreettisia muutoksia lyhytkasvuisten yhdenvertaisen ja hyvän hoidon toteutumiseksi

Keväällä 2021 Lyhytkasvuiset ry teki kannanoton lyhytkasvuisten hoidon keskittämisestä keskittämisasetuksen edellyttämällä tavalla. Huoli lyhytkasvuisten hoidon tilanteesta johti myös epäkohtiin puuttumiseksi kantelun tekemiseen Valviralle syksyllä 2021.

Selvitykseen perustuen tuoreessa päätöksessään Valvira toteaa, että yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ole sopineet lyhytkasvuisten hoidon keskittämisestä säännösten edellyttämällä tavalla.

Valvira on saattanut päätöksensä vuoden 2023 alussa aloittaneille useille hyvinvointialueille ja STM:n tietoon toimenpiteitä varten.

Olen tyytyväinen, että pitkän vaikuttamistyön seurauksena yhdistyksen huoli keskittämisasetusten noudattamisesta on kuultu. Nyt odotan konkreettisia muutoksia lyhytkasvuisten yhdenvertaisen ja hyvän hoidon toteutumiseksi.

Liikuntatunnit kuuluvat jokaiselle

Liikuntatunnit kuuluvat kaikille! Jokaisella lapsella on oikeus osallistua kaikkeen koulun järjestämään toimintaan. Koulun johdolla on vastuu opetukseen, ohjaukseen sekä oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa.

Tässä taas yksi aihe, jota ei ole laitettu kuntoon, vaikka asia on tiedostettu jo ajat sitten ja mistä saan paljon yhteydenottoja.

Maassamme on edelleen paljon paikkoja, jossa lapsen yhdenvertainen osallistuminen ei toteudu esimerkiksi liikuntatunnille tai retkille.

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua kaikkeen koulun järjestämään toimintaan ja nämä asiat tulee huolehtia jokaisessa paikassa kuntoon.

#erilainenyhtäarvokas

#PerusLissu

YK:n ihmisoikeuskomitean istunto 27.6.2022

Miljoonat ihmiset, mukaan lukien jotkin maailman syrjäytyneimmistä ryhmistä, eivät pysty hyötymään juuri niistä järjestelmistä, jotka on perustettu suojelemaan heitä

YK:n äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksin erityisraportoija Olivier De Schutter julkaisi 24.6.2022 raporttinsa sosiaaliturvaetuuksien alikäytöstä. Hän esitteli raportin tuloksia 27.6.2022 YK:n ihmisoikeuskomitean istunnossa.

Raportti perustuu asiantuntijoiden, valtion virastojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien vastauksiin kyselyyn. Vastauksia saatiin 36 maasta. Suomi on yksi kyselyyn vastanneista maista.

Tiedot etuuksien alikäytöstä ovat rajallisia. Alueilla, joilta arvioita kuitenkin on olemassa, ne ovat erittäin korkeita: esimerkiksi useiden EU:ssa yleisten etuuksien alikäyttö voi olla yli 40 prosenttia.

Tietoisuuden puute ja etuusjärjestelmien monimutkaisuus johtavat etuuksien alikäyttöön.

Raportti tuo esille, että sosiaalietuuksien alikäyttöön vaikuttaa tietoisuuden puute saatavilla olevista etuuksista. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi miljoonat ihmiset ympäri maailmaa eivät saa heille kuuluvia etuuksia, ovat monimutkaiset, usein nöyryyttävät prosessit, joiden takia ihmiset eivät osaa tai halua hakea heille kuuluvia etuuksia.

Valtioiden tietokannat ovat myös puutteellisia, eivätkä kaikki ihmiset siksi saa heille kuuluvia etuuksia. Lisäksi tietyt ryhmät, kuten laittomat maahanmuuttajat, eivät täytä sosiaalietuuksien ehtoja. Esimerkiksi pysyvä osoite, henkilöllisyystodistus tai rekisteröinti työntekijäksi ovat ehtoja monien maiden sosiaalietuusjärjestelmissä. Nuo tekijät ovat kuitenkin arviolta miljardin henkilön, jolta puuttuu laillinen henkilöllisyystodistus, sekä 1,6 miljardin epävirallisena työntekijänä kamppailevan henkilön ulottumattomissa.

Hakumenettelyjä yksinkertaistettava ja henkilökohtaista palvelua vahvistettava

De Schutter tuo esiin, että vaikka viime vuosikymmeninä on edistytty huomattavasti sosiaaliturvajärjestelmien laajentamisessa, hämmästyttävän vähän huomiota on kiinnitetty lukemattomiin järjestelmien väliinputoajiin. Jos hallitukset eivät pysty parantamaan niiden ihmisten tilannetta, jotka eivät saa etuuksia, joihin he ovat oikeutettuja, ne ovat vaarassa jatkaa juuri sitä köyhyyden ja eriarvoisuuden ylläpitämistä, jota etuusjärjestelmät on suunniteltu poistamaan. Hän vaatii hallituksia kiinnittämään tähän aliraportoituun, mutta kiireelliseen haasteeseen sen ansaitseman huomion.

Keinoina vähentää etuuksien alikäyttöä raportissa ehdotetaan hakumenettelyjen yksinkertaistamista ja henkilökohtaisten julkisten palvelujen vahvistamista. Hallitusten on tehostettava etuuksien alikäytön seuraamista ja tehtävä konkreettiset suunnitelmat sen vähentämiseksi. Köyhyyttä kokeneita ihmisiä on kuultava toimintasuunnitelmia laadittaessa.

Hallituksilla ei ole velvollisuutta vain tarjota paperilla sosiaalista suojelua, vaan myös varmistaa, että yksilöt ovat tietoisia etuuksista, joihin heillä on oikeus.

Lähde:

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/millions-failing-access-social-protection-entitlements-un-expert

Valmiuslaki – uudelleen valmisteluun ja lausuntokierrokselle

” Vuonna 2012 voimaan tulleen valmiuslain (1552/2011) tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.”

”Suomen turvallisuusympäristö on nykyisen valmiuslain voimaan tulon jälkeen muuttunut perustavanlaatuisesti. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan sekä Venäjän vaatimuksilla Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muuttamiseksi on pitkäkestoisia vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöön. Turvallisuustilanne on epävakaa ja yhä vaikeammin ennakoitavissa. Vuonna 2014 Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä ja aloitti konfliktin Itä-Ukrainassa, mikä antoi aihetta arvioida toimintaympäristöä uudella tavalla. Toimintaympäristö on kehittynyt siten, että sisäistä ja ulkoista turvallisuutta on entistä vaikeampi erottaa toisistaan.”

”Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan hybridivaikuttaminen on paitsi lisääntynyt myös monimuotoistunut. Samalla siitä on tullut aiempaa suurempi turvallisuusuhka. Hybridivaikuttamiseen kuuluu tyypillisesti laaja keinovalikoima muun muassa poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä informaatio- ja kybervaikuttamista. Hybridivaikuttamisessa voidaan käyttää myös esimerkiksi ekstremistisiä ja järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä, muuttoliikettä ja pakolaisia. Hybridivaikuttamiseen voi kuulua myös sinänsä laillisten keinojen käyttämistä, mikä edelleen voi vaikeuttaa hybridivaikuttamisen tunnistamista.”

”Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Elintärkeät toiminnot ovat lähtökohta varautumisen suunnittelulle kaikilla toimintatasoilla. Strategiassa yksilöityjä elintärkeitä toimintoja ovat johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut sekä henkinen kriisinkestävyys.”

”Oikeusministeriö on käynnistämässä keväällä 2022 valmiuslain kokonaisuudistuksen, jonka tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi.”

”Esitys on valmisteltu maalis- ja huhtikuun 2022 aikana oikeusministeriössä virkatyönä yhteistyössä kaikkien muiden ministeriöiden kanssa. Ministeriöiden lisäksi esityksen valmistelun yhteydessä on kuultu Turvallisuuskomiteaa, tasavallan presidentin kansliaa, Hybridiosaamiskeskusta ja valtiosääntöasiantuntijoita.  Kukin ministeriö on vastannut oman hallinnonalansa kuulemisesta. Esityksestä ei ole sen kiireellisen valmisteluaikataulun vuoksi järjestetty lausuntokierrosta.”

”Ennen valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa, valtioneuvoston on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todettava, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Valmiuslain keskeisen sisällön muodostavat viranomaisille poikkeusoloissa annettavat lisätoimivaltuudet, jotka voivat olla joko asetuksenanto- tai päätösvaltaa.”

Valmiuslain mukaiset toimivaltuudet on jaoteltu lain II osassa seuraaviin lukuihin: 

4 luku: Rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnan turvaaminen 

5 luku: Hyödyketuotannon ja –jakelun sekä energiahuollon varmistaminen 

6 luku: Rakentamisen ja rakennustuotteiden säännöstely 

7 luku: Asuntokannan käytön säännöstely 

8 luku: Sosiaaliturvaan liittyvät muutokset 

9 luku: Sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien toimivuuden sekä postipalveluiden saatavuuden turvaaminen 

10 luku: Kuljetusten turvaaminen ja polttonesteen säännöstely 

11 luku: Sosiaali- ja terveydenhuollon turvaaminen 

12 luku: Valtiontalouden hoito poikkeusoloissa  

13 luku: Julkis- ja yksityisoikeudelliset palvelussuhteet 

14 luku: Työvelvollisuus 

15 luku: Hallinnon järjestäminen poikkeusoloissa 

16 luku: Sotilaallinen puolustusvalmius 

17 luku: Väestönsuojelu ja evakuointi 

Käsittämätöntä miten valmiuslaki on tulossa voimaan 1.8.2022 ja sitä ei ole kiireellisyyteen vedoten viety lausuntokierrokselle.

Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu!

Polttoaineiden kuluttajahintojen nousu rajoittaa vammaisten ihmisten mahdollisuutta liikkua kodin ulkopuolella. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että Suomen hallitus etsii keinoja helpottaa tilannetta.

– Monille vammaisille ihmisille auton käyttö on välttämätöntä itsenäisen elämän ja liikkumisen mahdollistajana. Korkea polttoaineen hinta voi vaikuttaa heidän mahdollisuuteensa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti, kauppareissuista alkaen. Vammaisten ihmisten liikkumisen mahdollisuudet on turvattava.

Myös YK:n vammaisyleissopimus, johon Suomi on sitoutunut, edellyttää 20. artiklassaan turvaamaan vammaisten ihmisten henkilökohtaisen liikkumisen.

Vammaispalvelut – yhdenvertaisuus

Vammaispalvelut ovat käyttäjälleen elintärkeitä ja välttämättömiä. Ne eivät ole vammaiselle ihmiselle mikään etu eikä palvelu, jota hän huvikseen käyttäisi. Niitä joudutaan käyttämään. Siksi niiden toteutuminen on varmistettava.

Siirtämällä vammaispalvelut valtion budjettiin edistetään tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumista suhteessa muuhun väestöön ja yhdenvertaisuuden toteutumista eri puolilla maata asuvien vammaisten ihmisten kesken.

Samalla kyetään vastaamaan Suomessa lakitasoisena voimassa olevan YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen velvoitteisiin.

Kehitysvammaisten tukiliiton (entinen pitkäaikainen pj) Jyrki Pinomaa kirjoittaa asiaa.

#erilainenyhtäarvokas

#VALAS

#YKnvammaissopimus

#eimyytävänä

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa syrjintätapauksessa Pöytyän kunnan ja peruskouluikäisten oppilaiden välillä. Tapauksessa on kyse Pöytyän kunnan peruskoulussa käytössä olleesta ulkoilumenettelystä, jossa ensisijaisesti vammaiset oppilaat joutuivat ulkoilemaan rakennustyömaa-aidoilla rajatussa häkkimäisessä rakennelmassa. Sovintoprosessissa oli mukana kolme rakennelmassa ulkoilemaan joutunutta oppilasta, joille kunta on maksanut hyvitystä yhteensä 10 000 euroa.

Valtuutettu katsoi, että vammaisten lasten erotteleminen muista oppilaista häkkimäisesti aidatulla alueella synnytti vammaisia oppilaita nöyryyttävän ja halventavan ilmapiirin. Sovintoprosessin kautta lapset saivat hyvityksen kokemastaan syrjinnästä.

”Vammaisten lasten ulkoiluun käytetty häkkimäinen aidattu alue oli epäinhimillistävä ja omiaan vaikeuttamaan sosiaalisten suhteiden rakentamista sekä lisäämään mahdollisia ennakkoluuloja, joita vammaiset lapset saattavat joutua kohtaamaan. Olemme tyytyväisiä, että syrjinnän kohteeksi joutuneet lapset saivat kunnalta hyvityksen syrjinnästä”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Kunta perusteli toimintaansa sillä, että pihaan rakennetun aidatun alueen tarkoituksena oli oppilaiden turvallisuuden takaaminen, koska koulun lähistöllä kulkee vilkkaasti liikennöity tie.

Kunta on korjannut syrjintätilanteen ja nykyään koko koulualue on aidattu ja kaikki lapset voivat ulkoilla koulualueella turvallisesti ilman erottelua. Kunta lähti korjaamaan tilannetta nopeasti AVI:n tarkastuksen jälkeen, ja esittää sovintosopimuksissa anteeksipyyntönsä sekä sitoutuu jatkossa järjestämään vammaisten lasten koulutuksen inklusiivisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan eniten yhteyttä vammaisiin henkilöihin kohdistuvasta syrjinnästä. On erittäin tärkeää, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta edistetään laajasti yhteiskunnassa, eikä vammaisiin ihmisiin kohdisteta muita huonompaa kohtelua esimerkiksi turvallisuuden nojalla.

Jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaiseen kouluympäristöön. Koulujen tulee huolehtia, että tämä toteutuu myös käytännössä.

Lue lisää syrjintätapauksesta tiedotteesta: vammaiset-lapset-ulkoilivat-koulussa